לוגו מרכז הדס עברית

תקנון אתר

תקנון אתר "מרכז מורשת לוחמת מג"ב הדס מלכא הי"ד"

ו/או בשמו המקוצר "בקיצור מרכז הדס"  (להלן: "האתר" או "העמותה" לפי העניין)
כללי
1. האתר merkazhadas.org.il הוקם ומנוהל על ידי עמותת מרכז מורשת לוחמת מג"ב הדס מלכא הי"ד (ע"ר) 580731636 ("האתר" או "מרכז הדס" בהתאמה).
 • העמותה פועלת לקידום ענייני קהילה בתחומים שונים והיא עמותה רשומה בפנקסי רשם העמותות.
 • השימוש באתר מעיד על קבלה, הבנה והסכמה לתנאים המפורטים להלן ו. משתמשי האתר נדרשים, אפוא, לקרוא אותם בקפידה טרם כניסתם לאתר.
 • תנאי תקנון זה ("התקנון" או "תנאי השימוש", לפי העניין) יחולו על כל שימוש שיעשה משתמש באתר, ובכלל זה כל תרומה שיתרום באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין מרכז הדס. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת.
 • ניתן לתרום לעמותה דרך האתר, אפשרות העברת התרומה ותנאי השימוש בו מוצעים למשתמשים בשלמותם וללא אפשרות שינוי (as is) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת ובאופן חד צדדי ולמשתמש לא תעמוד הזכות לפיצוי או סעד כלשהו בגין פעולה זו.
 • העמותה אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, הפרעות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת.
 • פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד כמו כן לשון יחיד ורבים.
 • הכותרות בתקנון לשם הנוחות בלבד ואין בהן כדי לגרוע מהקבוע בתקנון.
 • מכות השיפוט בקשר עם השימוש באתר ותקנון זה נתונה לבתי המשפט באשקלון בלבד.
 1. המידע המצוי באתר
 • באתר מצוי מידע נרחב אודות העמותה ופעילויותיה. בכלל זה, מציע האתר מידע אודות פעילויות התנדבות שמקדמת העמותה ודרכי התקשרות עם גורמים שונים מטעמה ושלא מטעמה.
 • כחלק מפעילותה, משמשת העמותה כמתווכת וכגורם המקשר בין גורמים שונים, ובכלל זאת, מעסיקים, ספקים ומתנדבים. העמותה אינה אחראית על פעילותם של גורמים אלו ואינה צד לכל התקשרות עתידית שתיווצר כתוצאה מפעילותה זו. בין היתר, העמותה אינה צד להתקשרות בין מעסיקים למתנדבים אשר נוצרה בסיוע העמותה, והיא אינה אחראית לקיום חובות המעסיקים כלפי מתנדבים או כלפי כל צד שלישי אחר, על פי כל דין.
 • אין לראות בכל פעולה של העמותה כהמלצה או כהתחייבות לטיב השירותים, המוצרים, המעסיקים או כל מאפיין אחר בקשר עם פעילותה לעיל.
 • המידע, המצגים, התמונות והתוכן המופיעים באתר אינם מחייבים את העמותה ולא יראו בהם ככאלה שיוצרים חיוב של העמותה כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות לוחמים ולוחמות, תורמים וכדומה. בכלל זאת יודגש כי הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד.
 • העמותה תהיה רשאית לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את האתר, על כל רכיביו, ואת התוכן והמידע המצויים בו.
 • המידע באתר ניתן לשימוש כפי שהוא (as is) ואם יהיה זמין (as available). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ההעמותה בקשר עם המידע המוצע באתר.
 1. מתן תרומה דרך האתר
 • האתר מאפשר למשתמשים לתרום לפעילות העמותה הן בדרך של תרומות כספיות.
 • לשם ביצוע תרומה כספית דרך האתר יידרש המשתמש למסור, בין היתר, את הפרטים האישיים הבאים, כולם או חלקם: שם מלא, מדינה, כתובת דוא"ל (לרבות לצורך שליחת חשבונית בגין התרומה והעברת מכתבי תודה), פרטי כרטיס האשראי ומספר ת"ז./ או תאגיד

בנוסף, באפשרות המשתמש למסור את כתובתו לשם קבלת דיוור .

 • בכל פנייה בנושא תרומות על המשתמש לפנות לעמותה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בתחתית האתר ("פרטי ההתקשרות").
 1. העמותה תהיה רשאית להשתמש במידע המגיע לידה עקב השימוש באתר ובמידע אודות המשתמש לצרכים סטטיסטיים, ללמידת העדפות המשתמש ולשיפור האתר.
 1. התחייבויות המשתמש בעת השימוש באתר ובשירותים

כל אדם העושה שימוש באתר מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

 • התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת.
 • לעשות כל שימוש בשירותים או באתר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניין רוחני אחרת של העמותה או כל גורם שהוא.
 • להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו העמותה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
 • שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר או לאתר מידע בשירותים או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים או הקוד בשירותים או באתר.
 • לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים או באתר או לפגוע בכל דרך שהיא בפעילות האתר או להפריע לה.
 • האתר ו/או המרכז ו/או העמותה אינן אחראיות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם למי מהמשתמשים באתר כתוצאה מהשימוש באתר.